Põhikiri

SIHTASUTUSE SÕMERPALU HOOLDEKODU PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu  (edaspidi sihtasutus). Sihtasutus on Sõmerpalu valla sihtasutus, mis on asutatud Sõmerpalu Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 23. Sihtasutusel on oma nimega pitsat, pangaarved ja sümboolika.
  2. Sihtasutuse asutaja on Sõmerpalu vald. Asutajaõiguste teostajaks on Sõmerpalu Vallavalitsus.
  3. Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
  4. Sihtasutuse asukohaks on Võrumaa, Sõmerpalu vald, Järvere küla.
  5. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  6. Sihtasutuse juhtorganid on juhatus ja nõukogu.
 2. TEGEVUSE EESMÄRK
  1. Sihtasutuse eesmärgiks on tegevuseks antud vara valitsemise kaudu luua eakatele, erivajadustega ja puudega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks vajalikud tingimused, kindlustada nende soovidel ja objektiivsetel vajadustel põhineva hoolekandeasutuse jätkusuutlikkus, tänase infrastruktuuri ning kogemuste baasi terviklik rakendamine ning teenuse edasiarendamine polüfunktsionaalsuse suunas.
  2. Oma eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:
   1. tagab hoolekandeasutuses viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastava hooldamise, sealhulgas ravimite manustamise ja põetamise.
   2. osutab oma eesmärgiga kooskõlas olevaid muid sotsiaalhoolekandealaseid ja avalikkusele suunatud teenuseid;
   3. teeb koostööd teiste sotsiaalhoolekandealaste institutsioonidega Eestis, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kutseliitudega ning teiste vabatahtlike ühendustega ja samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste ühendustega;
   4. tagab tegevuseks vajaliku materiaaltehnilise baasi ja infrastruktuuri töö arengu;
   5. peab raamatupidamise, statistilise ja õigusaktidega kehtestatud muud arvestust ja aruandlust;
   6. täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või on vajalikud sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks.
 3. SIHTASUTUSE NÕUKOGU
  1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
  2. Nõukogu:
   1. otsustab sihtasutuse strateegia ja kinnitab sihtasutuse viie (5) aasta arengukava ja aastaeelarve;
   2. kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse aastased tegevuseesmärgid;
   3. määrab juhatuse liikmete arvu ja teeb juhatuse liikmete koosseisus muudatusi ning kutsub tagasi juhatuse liikmeid. Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik valitava isiku nõusolek;
   4. sõlmib sihtasutuse nimel käsunduslepingud juhatuse liikmetega ja määrab juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja tasumise korra, otsustab juhatuse liikmetele erisoodustuse andmise;
   5. annab juhatuse liikmetele nõusoleku tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;
   6. kinnitab sihtasutuse töötajate koosseisu;
   7. kehtestab nõukogu töö korra;
   8. kontrollib sihtasutuse tegevuse sihipärasust, selle vastavust õigusaktidele, raamatupidamise õigust ja vara olemasolu, kuulab kord kvartalis ära juhatuse poolt esitatud ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust;
   9. kutsub tagasi juhatuse liikmeid, kui nende tegevus või tegevusetus põhjustab kahju sihtasutusele või kui nad ei ole võimelised juhtima sihtasutust või muudel mõjuvatel põhjustel, kusjuures nõukogu on kohustatud oma otsust põhjendama;
   10. määrab vajadusel sihtasutuse audiitori või sõlmib audiitorteenuse osutamiseks vastava lepingu ja määrab audiitori töö tasustamise korra;
   11. kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
   12. võib teha asutajaõiguste teostajatele ettepaneku põhikirja muutmiseks ja sihtasutuse lõpetamiseks, ühinemiseks ja jagunemiseks;
   13. esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega, samuti isikutega, kelle esindajaks või esindusorgani liikmeks on juhatuse liige;
   14. võib juhatuse ettepanekul võtta vastu otsuseid käesoleva põhikirja punktides 3.2.1 – 3.2.16. nimetamata küsimustes;
   15. informeerib viivitamatult kirjalikult asutajat kõigist sihtasutuses toimunud erakorraliste sündmustest ja asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad sihtasutuse jätkusuutlikku tegevust;
   16. Nõukogul on õigus tutvuda kõikide sihtasutuste dokumentidega, samuti kontrollida või teha asjakohastele kolmandatele isikutele ülesandeks kontrollida sihtasutuse raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, sihtasutuse tegevuse vastavust seadustele, sihtasutuse põhikirjale ja nõukogu otsustele. Nõukogul on õigus igal ajal saada juhatuselt infot sihtasutuse juhtimise, majandustegevuse ja üldseisundi kohta.
  3. Nõukogu koosolek ja otsus
   1. Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli (4) korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu esimees otsustab, keda lisaks nõukogu liikmetele ja juhatuse esimehele kutsuda nõukogu koosolekule. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
   2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
   3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku kohal olevatest nõukogu liikmetest. Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
   4. Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata elektroonilisel teel. Koosolekut kokku kutsumata tehtud otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
   5. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll saadetakse nõukogu liikmetele seitsme (7) päeva jooksul koosoleku toimumisest.
   6. Nõukogu liige vabaneb vastutusest sihtasutuse ees üksnes juhul, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.
  4. Nõukogu liikmed
  5. Nõukogul on kolm kuni viis (3-5) liiget. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel.
  6. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat ja need algavad alates tema nõukogu liikmeks määramise otsuse jõustumisest. Nõukogu liikme volitused lõpevad nõukogu liikme volituste tähtaja möödumisel või ennetähtaegselt tema tagasikutsumisel, tagasiastumisel või juhul, kui nõukogu liikme osavõtt nõukogu tööst on objektiivsetel põhjustel muutunud võimatuks.
  7. Nõukogu liikmed määratakse asutamisotsusega, muudatusi nõukogu koosseisus teeb asutaja.
  8. Nõukogu liikmele võidakse maksta tasu. Makstava tasu suurus määratakse asutajaõiguste teostaja seadusjärgse esindaja ja nõukogu liikme vahel sõlmitavas käsunduslepingus põhimõttel, et nõukogu liikmetele määratakse üldjuhul võrdne tasu, kusjuures nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.
  9. Nõukogu liikmel on õigus igal ajal oma soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest asutajaõiguste teostajale kirjalikult ette vähemalt üks (1) kuu.
  10. Asutajaõiguste teostajal on õigus nõukogu liige tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus osaleda nõukogu töös või muul viisil sihtasutuse või asutaja huvide oluline kahjustamine.
  11. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust, juhatab nõukogu koosolekuid, esindab nõukogu ja otsustab muid küsimusi, mis kuuluvad seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu esimehe pädevusse. Nõukogu esimehe volitused kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni, oma soovil nõukogu esimehe volitustest loobumiseni või nõukogust tagasiastumiseni. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu esimehe poolt asendajaks määratud isik. Kui nõukogu esimees ei ole asendajat määranud, asendab teda vanim nõukogu liige.
 4. JUHATUS
  1. Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab sihtasutust kõigis õigustoimingutes, järgides seadusandlust, sihtasutuse nõukogu seaduslikke korraldusi ning vastutab sihtasutuse tegevuse eest.
  2. Juhatuse liikmed
   1. Juhatusel on üks liige (juhataja) .
   2. Juhatuse liige määratakse asutamisel asutamisotsusega, muudatusi juhatuse koosseisus teeb nõukogu. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
   3. Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping võlaõigusseaduses käsunduslepingule sätestatud tingimustel. Nõukogu määrab juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks sihtasutuse esindaja ning otsustab juhatuse liikme lepingu tingimused, sh. poolte õigused ja kohustused ning makstava tasu suuruse ja maksmise korra.
  3. Juhatuse liikmele võidakse maksta lahkumishüvitist tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võidakse maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses, mille suuruse määrab nõukogu.
  4. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida.. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
  5. Juhatuse liige võib olenemata põhjusest igal ajal juhatusest tagasi astuda, teatades sellest nõukogule ette vähemalt 1 kuu. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
  6. Sihtasutuse juhatus:
   1. koostab ja kehtestab sihtasutuse tööandjana töötasud, reeglid töökorraldusele ning asjaajamise korra;
   2. informeerib viivitamatult kirjalikult nõukogu kõigist sihtasutuses toimunud erakorraliste sündmustest ja asjaoludest;
   3. sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud töötajatega;
   4. korraldab sihtasutuse viie aasta arengukava väljatöötamise ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule;
   5. koostab iga aasta lõpus sihtasutuse ühe aasta tegevuskava ja aastaeelarve ning esitab selle kinnitamiseks nõukogule ja tagab sihtasutuse eelarve täitmise;
   6. kehtestab sihtasutuse töösisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirjad ja töötasustamise korralduse;
   7. koostab ja esitab sihtasutuse tegevust kajastavad aruanded seaduste ja teiste õigusaktidega ette nähtud korras asjakohastele isikutele, vastutab sihtasutuse aruannete õigsuse eest;
   8. esitab nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust;
   9. annab nõukogule ja seadusega sätestatud juhtudel teistele isikutele vajalikku teavet sihtasutuse ja selle juhtimise kohta, vajadusel esitab selleks aruandeid;
   10. koostab vandeaudiitoriga sõlmitava lepingu- ja audiitorteenuse tasustamise korra projekti, esitab need kinnitamiseks nõukogule ja sõlmib vandeaudiitoriga lepingu;
   11. esitab Äriregistrile seadusega nõutud andmeid;
   12. vastutab sihtasutuse töötervishoiu ja tööohutuse eest;
   13. täidab kõiki muid sihtasutusega seotud ülesandeid ja kohustusi, mis on vajalikud sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks ning mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu ainupädevusse.
 5. SIHTASUTUSE VARA
  1. Sihtasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus õigusaktidega ja käesoleva põhikirjaga ette nähtud korras, arvestades nõukogu otsuseid. Sihtasutuse valdamisel olevat vara kasutatakse ainult sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks.
  2. Sihtasutuse vara moodustab:
   1. asutamisotsuse alusel sihtasutusele üle ja kasutamiseks antud varast;
   2. teenuse osutamisest laekuvatest rahalistest vahenditest;
   3. vahenditest, mis laekuvad sihtasutusele muude lepingute täitmisest või muul viisil sihtasutuse tegevuse käigus;
   4. sihtotstarbelistest eraldistest riigi- ja omavalitsuste eelarvetest;
   5. annetustest, toetustest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
   6. muudest laekumistest.
 6. AUDIITORKONTROLL
  1. Nõukogu määrab sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli teostamiseks audiitori, kui selline nõue tuleneb õigusaktidest.
  2. Juhatus sõlmib audiitorteenuse osutamiseks vastava lepingu.
  3. Sihtasutuse juhatus või nõukogu, samuti juhatuse või nõukogu liige või muu huvitatud isik võib nõuda, et kohus otsustaks sihtasutuse juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise ja määraks erikontrolli läbiviija.
 7. RAAMATUPIDAMISARVESTUS. ARUANDLUS
  1. Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja heale raamatupidamistavale
  2. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus majandusaasta aruande koostamise raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
  3. Juhatus esitab aruande kinnitamiseks nõukogu nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Enne aruande nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruande audiitorile kontrollimiseks.
  4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed.
  5. Juhatus esitab Äriregistrile kinnitatud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruande ja andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta hiljemalt 1. juuniks.
  6. Tulenevalt audiitortegevuse seadusest peab sihtasutusel olema audiitor, kelle määrab nõukogu.
 8. PÕHIKIRJA MUUTMINE
  Sihtasutuse põhikirja muutmise õigus on asutajal. Sihtasutuse põhikirja võib muuta vaid muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.
 9. SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
  Sihtasutuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab asutaja – Sõmerpalu Vallavolikogu või tema õigusjärglane.
  Sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja likvideerimise menetlus toimub seadusega sätestatud korras.
  Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed või asutaja poolt määratud likvideerijad.
  Sihtasutuse likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuetele rahuldamist allesjäänud vara üle asutajale.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Sõmerpalu Vallavolikogu 21.06. 2017 otsusega nr 23.